Oud voor Behoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Oud voor Behoud

 1. OvB heeft met zorg deze site samengesteld.Onjuistheden kunnen echter altijd voorkomen. OvB is op geen enkele wijze aansprakelijk noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door OvB verstrekte informatie.Hieronder valt onder meer,maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. OvB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet, door derden aangeboden informatie op de website van OvB.
 3. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van OvB openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, in print, digitaal of anderszins, ten behoeve van een onderneming,organisatie of instelling.
 4. Met de verstrekte eenmalige incasso is OvB gerechtigd het verschuldigde bedrag van het opgegeven rekeningnummer via een officiële bankinstelling te incasseren.
 5. OvB is gerechtigd de overeengekomen te leveren goederen pas te leveren na definitieve ontvangst van het verschuldigde bedrag.
 6. OvB bewaart alleen gegevens die vrijwillig zijn afgegeven.OvB zal alle middelen die tot haar beschikking staan, gebruiken om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt hebt veilig opgeslagen zitten.
 7. OvB neemt klachten over de geleverde goederen/producten pas in behandeling na ontvangst van een schriftelijk ingediende klacht.
 8. OvB betaalt na toekenning van de ingediende klacht maximaal het aankoopbedrag, minus administratiekosten, terug.
 9. Na ontvangst van de bestelling en incasso van het aankoopbedrag zorgt OvB dat de bestelling uiterlijk binnen 6 werkweken uitgeleverd zal worden.

Waarborg Stichting Oud voor Behoud

 1. OvB is een stichting die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 08165858
 2. OvB draagt jaarlijks bij een positief resultaat de netto opbrengsten af aan de stichting Staatsbosbeheer om hiermee een bijdrage te leveren aan Natuur-en Bosbehoud in Nederland.
 3. OvB geeft jaarlijks inzicht in de baten en kosten van deze stichting.

Februari 2008